Privacyverklaring

Privacy staat in onze maatschappij onder druk. Wij doen ons uiterste best om in deze digitale wereld op een eerlijke, transparante en verantwoorde manier de voordelen van nieuwe technologie te benutten zonder dat dit ten koste gaat van privacy. We geloven dat privacy een groot recht is en een van de fundamenten van onze democratische rechtstaat. Hier heeft iedereen een verantwoordelijkheid. Ook wij als softwarebedrijf. Kortom, privacy staat bij ons hoog in het vaandel.


Hoe gaat Betabit met jouw gegevens om?

Betabit* verzamelt en verwerkt persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat dit zorgvuldig, vertrouwelijk, transparant en met in achtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) en aanverwante wet- en regelgeving plaatsvindt. 

Doel van de verwerking
Wij verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening, het uitvoeren van overeengekomen dienstverlening en daaraan gerelateerde activiteiten, het benaderen en onderhouden van contact met klanten, leveranciers, zakenpartners. Het aanbieden van dienstverlening, het verrichten van marketing- en communicatieactiviteiten, werving en selectie van personeel, en het beantwoorden van vragen die jij stelt via het formulier op deze website.    

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
Afhankelijk van het doel van verwerking vragen we jou om bepaalde gegevens. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van een nieuwsbrief of e-mailuitnodiging betreffende een evenement, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het leveren van diensten.

Wij verwerken bij (toekomstige) klanten, zakenpartners, leveranciers en geïnteresseerde contacten of bezoekers van evenementen contactgegevens. Bij mogelijk nieuwe medewerkers verwerken we contactgegevens en andere relevante gegevens voor het HR-proces. In het geval er een recruitmentproces wordt gestart dan verwerken we aanvullend, ontvangen CV, contactmomenten en assessmentscore.

Bij het benaderen van mogelijke nieuwe medewerkers maakt Betabit gebruik van sociale media portals voor zakelijke dienstverlening.

*Betabit Nederland B.V. en haar dochtermaatschappijen

Beveiliging, delen en bewaren
Betabit heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving, om misbruik van en onbevoegde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen.
Medewerkers van Betabit hebben uitsluitend toegang tot jouw gegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

Betabit gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met anderen in de volgende situaties:

  • Je hebt hiertoe opdracht of uitdrukkelijke toestemming gegeven.
  • Betabit moet jouw persoonsgegevens verstrekken op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak.
  • Het is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
  • Betabit heeft een gerechtvaardigd belang die, na een zorgvuldige afweging van jouw belang en het belang van Betabit, voor gaat.

Betabit bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden. Veelal zijn dit fiscale termijnen.

Doorgifte naar het buitenland
Als wij jouw persoonsgegevens doorgeven naar het buitenland  (bijvoorbeeld doordat er gebruik wordt gemaakt van leveranciers van diensten die zich buiten de EU bevinden), dan doen wij dat in ieder geval niet zonder passende waarborgen.


Gegevens over gebruik van de website en cookies

Betabit maakt op haar website gebruik van cookies. Dit zijn gegevens in een klein bestandje die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen of in de sessie van uw browser worden bewaard.

We gebruiken de cookie van Google Analytics om bezoekersaantallen en bezoekstromen op onze website te analyseren en zo onze inhoud te optimaliseren. We willen de site voor onze bezoekers zo relevant mogelijk maken en daar helpt Google Analytics ons bij. We verzamelen niet automatisch jouw individuele profiel. Dat willen we heel bewust niet. Als je speciale informatie vraagt of je aan wil melden voor een nieuwsbrief, verzamelen we voornaam en/of achternaam, e-mailadres en eventueel een mobiel of vast telefoonnummer. Je vult dit dan zelf in.


Jouw rechten als betrokkene

Je kunt altijd een verzoek indienen om nader te worden geïnformeerd over ons privacybeleid en de verwerkingen die bij Betabit als verwerkingsverantwoordelijke plaatsvinden.

Je hebt het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die we van jou hebben verwerkt en om hiervan een kopie te ontvangen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de opgeslagen gegevens te controleren op juistheid en deze eventueel te laten corrigeren.

Daarnaast kun je een verzoek indienen om de door Betabit verwerkte persoonsgegevens te verwijderen of deactiveren. Tot slot kun je in sommige situaties ook verzoeken om bepaalde door jou verschafte persoonsgegevens over te hevelen naar bijvoorbeeld een andere organisatie of de verwerking van jouw gegevens te beperken. 


Contactpersoon voor gegevensbescherming

Betabit heeft een contactpersoon voor gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens. Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe Betabit met jouw persoonsgegevens omgaat of over het Betabit privacybeleid, of als je jouw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, dan kun je contact opnemen met de contactpersoon voor gegevensbescherming. De contactgegevens van de contactpersoon voor gegevensbescherming zijn:

Betabit Nederland B.V.
T.a.v. contactpersoon voor gegevensbescherming
K.P. van der Mandelelaan 60
3062 MB Rotterdam
E-mail: privacy@betabit.nl

Betabit zal binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek reageren op jouw verzoek. Indien dit niet mogelijk is, zal Betabit jou daar binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek over informeren en je laten weten wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.


Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Betabit. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hierover nadere informatie.


Wijzigingen van deze privacyverklaring

Betabit behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We willen de verklaring namelijk graag zo simpel en duidelijk als mogelijk hebben. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 januari 2022 maar we denken dat het altijd een beetje beter kan. Heb je suggesties? Aarzel niet ze aan ons door te geven. Mail naar privacy@betabit.nl.

Betabit is een besloten vennootschap met regiokantoren in Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Apeldoorn. Daarnaast is er een projecten- en beheer vennootschap, één voor opleidingen en YieldDD.